ទីប្រឹក្សាហានិភ័យ, អ្នកវិភាគវាលនិងទំនាក់ទំនងអតិថិជននៅ GNI ប្រតិបត្តិបុគ្គលិកភីអិលស៊ី

GNI ភីអិលស៊ីដែលទំនេរមហានីហ្សេរីយ៉ាធានារ៉ាប់រងភីអិលស៊ី, ការស្នើរសុំក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនាំមុខគេសម្រាប់ការងារនិងថាមវន្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាបន្ទាន់, ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការ, បុគ្គលដែលតម្រង់ទិសផ្តោតហើយជាលទ្ធផលដែលស្វែងរកអាជីពមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់ទីតាំងទំនេរនៃទីប្រឹក្សាហានិភ័យ, ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជននិងនាយកប្រតិបត្តិទីផ្សារ.

The principal objective of GNI is to render qualitative insurance and risks management services i.e. Life Insurance, Auto Insurance, Health Insurance, Special Risks, and other Investment products and services.

Responsibilities

Communicating with target audiences and managing client relationships.
Conducting market research such as customer questionnaires and focus groups.
Contributing to, and developing, marketing plans and strategies.
Evaluating marketing campaigns.
Marketing and sales of insurance products.
Supporting the marketing manager and other colleagues.
Performing other duties as required.

Qualifications and Requirements

Minimum of OND.
Must be diligent, responsible and hardworking.
Required Experience: Entry Level

Application Deadline: 25th July, 2014

How to Apply

Send your detailed CV to jobs@iroy.in
We would appreciate if you could kindly share this on Facebook, ក្នុង Twitter etc to inform other people!

ផង​ដែរ, input your email below to keep getting job offers/newsletters directly in your inbox.

1 សេចក្តីអធិប្បាយ នៅលើ "ទីប្រឹក្សាហានិភ័យ, អ្នកវិភាគវាលនិងទំនាក់ទំនងអតិថិជននៅ GNI ប្រតិបត្តិបុគ្គលិកភីអិលស៊ី"

  1. Dear Talent Manager, i will be glad if my vitae are considered,please and i promise to be faithful and loyal to the organization and will never disappoint the firm.

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បោះ​ពុ​ម្ភ.


*