ఇంటర్వ్యూ

4000సముద్రపు ఆక్వేరియం లీటర్లు

అయితే Awomoyi తో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ,, ముఖ్యమంత్రి జలచర, Tosino ఫిషరీస్

మీ గురించి మాకు చెప్పండి, మీ నేపథ్యం మరియు ఆసక్తులు… నా పేరు Awomoyi Tosin జేమ్స్ మరియు నేను ఆక్వేరియందారు am….

ఇంకా చదవండి