கட்டுரைகள் மே Anokuru

மின்சாரம் விலை

குடியுரிமை Buba, கடிதம்: மின்சார விலை dousing எதிர்வினை (2)

பீட்டில், நீங்கள் myto என்று அடையாளம் அது அவசியம் ஆகிறது, அறிமுகம், விகிதங்கள் மீதான அரசாங்கத்தின் மானியம் உடன் வந்த…ஒரு விற்பனை வாய்ப்பு, வறுமை

ஒரு விற்பனை வாய்ப்பு என, "வறுமையை, மாறாக சமூக, பிரச்சனை " (2)

என்ன, சில நேரங்களில் என்னை தடுப்புகள் இங்கே வட்டி தெளிவான இல்லாத ஆகிறது, in even contemplating business models hinged on poverty being