විකුණුම් තණතීරුව

විකුණුම් තණතීරුව

විකුණුම් තණතීරුව: එය 'නැත, විනිවිදක සඳහා සුදුසු පියවර’ ඉදිරිපත් (2)

, PowerPoint ඉදිරිපත් මෙවලමක් යොදා ඇති කිහිපයක් වාසි දැනුවත් තිබියදීත්, එහිදී භාවිතය අවස්ථා මතු වී ඇති…


විකුණුම් තණතීරුව

විකුණුම් තණතීරුව: එය 'නැත, විනිවිදක සඳහා සුදුසු පියවර’ ඉදිරිපත්

, PowerPoint ඉදිරිපත් මෙවලමක් යොදා ඇති කිහිපයක් වාසි දැනුවත් තිබියදීත්, එහිදී භාවිතය අවස්ථා මතු වී ඇති…