අලෙවි ගැටලු & න් ක්රම

විදුලි මිල ගණන්

පුරවැසි බුබා කියන්නේ වෙත ලිපියක්: විදුලිබල මිල නියම කිරීමට ප්රතිචාරය ගින්න නිවීමට (2)

බීට්ල්, ඔබ MYTO බව හඳුනා ගැනීමට සඳහා එය අත්යවශ්ය වේ, හැඳින්වීම මත, අනුපාත මත රජයේ සහනාධාර සමග පැමිණි…

වැඩිදුර කියවන්න