ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ ඔබ කැපී ඔබේ කර්මාන්තය උපකාර කළ හැකි ආකාරය

ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ ඔබ කැපී ඔබේ කර්මාන්තය උපකාර කළ හැකි ආකාරය

වීඩියෝ සියලු මුහුණට මුහුණ සන්නිවේදනය ගැන. මුහුණට මුහුණ හමු වී හැකි කොහෙද කිසිවක් පෞද්ගලික සන්නිවේදන සමාන කළ හැකි. එහෙත් නැඟිටීම…

වැඩිදුර කියවන්න

ජාතික ගෞරව සම්මානය

ජාතික ගෞරව සම්මානය: පහත වැටෙන අගය විලෝම අලෙවිකරණ දෘශ්ටිකෝණය

පසුගියදා පැවරී ඇති ජාතික ගෞරව සම්මාන 155 නයිජීරියානු පැහැදිලිව පිරිහීම නිරූපණය කෙරෙන විවේචන ගොඩක් ආකර්ෂණය…

වැඩිදුර කියවන්න