ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, please contact us with the information below and we’ll respond as soon as possible.

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਰਿਪੋਰਟ

P. O. Box 10741 Ikeja Post Office,
Ikeja Lagos,
ਨਾਈਜੀਰੀਆ.

Tel: +234 802 594 6935
ਈਮੇਲ: ask@Iroy.in
Twitter: @askIroyin
Facebook: facebook.com/askIroyin