ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੌਕੇ ਹਨ, The Nigerian News ਅਤੇ Knowledge Base platform.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ask@iroy.in ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇਗਾ.

 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!
The Iroyin Team