កម្ចីថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍កាតឥណពន្ធ

កម្ចីថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍កាតឥណពន្ធ

ថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ឥណទានប័ណ្ណឥណពន្ធនិងគ្រប់ទីនោះគឺដើម្បីដឹងថ្ងៃនេះ

ប្រាក់កម្ចីថ្ងៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍កាតឥណពន្ធបានក្លាយជាមធ្យោបាយនៃជម្រើសសម្រាប់អ្នកខ្ចីនិងធនាគារលើបណ្តាញ. វាគឺមានល្បឿនលឿន, វា…