ទី​ផ្សារ​សម្រាប់​អ្នក​ក្រីក្រ

ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាតិ

ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាតិ: ទស្សនៈទីផ្សារការធ្លាក់ចុះតម្លៃដើម្បីបញ្ច្រាស

ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាតិថ្មីនេះប្រគល់ 155 នីហ្សេរីយ៉ាបានទាក់ទាញការរិះគន់ដែលមានច្រើនយ៉ាងច្បាស់បង្ហាញមួយធ្លាក់ចុះនៅក្នុង…

អាន​បន្ថែម