ទីផ្សារ​បញ្ហា & វិធី​ក្រៅ

ការកំណត់តម្លៃអគ្គិសនី

លិខិត Buba ពលរដ្ឋ: Dousing ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​តម្លៃ​អគ្គិសនី (2)

beetle, វា​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់​សម្រាប់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ថា MYTO នេះ, ស្តី​ពី​សេចក្តី​ណែនាំ, បានចូលមករួមជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអត្រាការប្រាក់…

អាន​បន្ថែម