ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មាន​ឱកាស​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ប្រើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង, នេះ Nigerian News និង Knowledge Base platform.
សូម​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ទៅ ask@iroy.in ហើយ​យើង​នឹង​ផ្ញើ​អ្នក​កញ្ចប់​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជា​មួយ​នឹង​ជម្រើស​និង​តម្លៃ​របស់​យើង.

 

សូម​អរគុណ​អ្នក!
The Iroyin Team